REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.omegasklep.pl

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.omegasklep.pl (zwanym dalej „Sklepem”) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Adres internetowy sklepu to: www.omegasklep.pl
 3. Właścicielem sklepu jest firma Aleksander Nowak Oleje Roślinne Vis Natura. Siedziba firmy: 55 – 002 Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale 20, NIP: 7550000115 (zwana dalej „Sprzedającym”).
 4. Nabywcą w Sklepie może być osoba prawna lub osoba fizyczna która ukończyła 18 lat (nabywca zwany dalej jest „Kupującym”).
 5. Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i konieczna jest jego akceptacja przez Kupującego przed realizacją transakcji zakupu.

§2 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Zamówienie w sklepie mogą realizować osoby zarejestrowane w bazie Sklepu jak również osoby dokonujące zakupu bez rejestracji. Szczegóły i wskazówki jak są przetwarzane dane pozyskane w trakcie rejestracji oraz jakie prawa przysługują znajdziesz na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem: www.omegasklep.pl/polityka-prywatności
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
 2. W celu prawidłowej realizacji zamówienie Kupujący zobowiązany jest podać następujące informacje:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Telefon kontaktowy
  4. Adres dostawy
  5. Adres korespondencyjny (może być jednakowy jak adres dostawy)
 3. Kupujący zobowiązany jest do
  1. Nie zamieszczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie do użytku osobistego,
  3. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Sprzedający będzie przesyłać biuletyn informujący o ofercie Sklepu jedynie do tych Kupujących, którzy wyrażą na to zgodę w ustawieniach znajdujących się w ramach konta Kupującego zarejestrowanego w Sklepie.

§3 PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji prowadzonych poprzez strony za pomocą Sklepu są oleje tłoczone w Zakładzie Produkcyjnym Oleje Roślinne Vis Natura, mieszczącym się przy ul. Świętego Walentego nr 54, 48-220 Łącznik, NIP: 7550000115 zwane dalej „OLEJAMI”) przedstawione na stronach internetowych Sklepu w chwili realizacji transakcji.
 2. Ceny wszystkich Produktów podane są w złotych polskich (PLN) . Przy każdym towarze jest podana cena brutto.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen, dostępności oraz zmiany oferty.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie.
 5. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§4 ZAMAWIANIE

 1. Warunkiem przeprowadzania transakcji zakupu, ale nie wyłącznie, jest  złożenie zamówienia poprzez strony internetowe Sklepu i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia (zwanego dalej „Zamówieniem.
 2. Zamówienia można składać przez 24h i 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji o ile wszystkie poniższe warunki będą spełnione:
  1. Kupujący wypełni formularz Zamówienia na stronach internetowych Sklepu.
  2. Zamówione oleje będą dostępne u Sprzedającego.
 4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany  przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia adres e-mail link,  którego kliknięcie będzie jednoznaczne z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 3 dni zostanie anulowane.
 5. Potwierdzone przez Kupującego Zamówienie z pkt. 4 zostaje automatycznie przeniesione do kolejki Zamówień oczekujących na akceptację pracownika Sprzedającego.
 6. Pracownik Sprzedającego może dokonać telefonicznej weryfikacji Zamówienia
 7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest drogą elektroniczna na adres e-mail podany przy zakładaniu konta w pkt. 4
 8. Przyjęcie Zamówienia z pkt. 7  jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym  a Sprzedającym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (KC art. 66-72 Dz. U. 1964 rok Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferta z §2 pkt. 1 zawierała oleje aktualnie dostępne i z bieżącym cennikiem Sprzedającego. W przypadku jednak braku dostępności sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Kupujący ma prawo decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia polegającej na rezygnacji z Zamówienia lub zmianie zakupionych olei.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Kupujący dokonuje płatności za zamówione akcesoria za pomocą następujących form:
  1. Przelewem na konto Sprzedającego,
  2. Płatnością kartą kredytowa lub e-przelewem realizowanymi poprzez system transakcyjny firmy Tpay.com
 2. Realizacja dostawy przedmiotów zakupionych w sklepie jest uzależniona od formy płatności:
  1. Przelew – zgodnie z §5 po wpłynięciu pełnej zapłaty za Zamówienie na konto Sprzedającego.
 3. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał płatności w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego (dla płatności przelewem), Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży i anulowania Zamówienia bez informowania Kupującego.
 4. Do każdej transakcji Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon. Dla płatności Przelewem dokumenty sprzedaży wystawiane są po wpłynięciu pełnej zapłaty za zamówione Produkty.

§6 DOSTAWA

 1. Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Wysyłka nastąpi zgodnie z okresem podanym w opisie na stronach internetowych Sklepu i wynosi standardowo do 3 dni roboczych. W przypadkach zaznaczonych w opisie jako „na zamówienie” czas wysyłki będzie określony przy potwierdzaniu Zamówienia.
 3. Dostawy realizowane są za pomocą firmy spedycyjnej DPD.
 4. Przesyłki są ubezpieczone.
 5. Przesyłki kurierem dostarczane są zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych od nadania, a przesyłki pocztą w ciągu 2-3 dni roboczych od nadania. Godziny dostawy przez firmę kurierską zgodnie ze standardowym czasem pracy kurierów, zazwyczaj w godzinach 9.00-17.00. 
 6. Kupujący ponosi całkowite koszty dostarczenia Produktu, chyba że dostawa została określona jako bezpłatna przez Sprzedającego. Kupujący zawsze ponosi koszty pobrania w przypadku braku płatności przelewem.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy dostarczającej także po złożeniu Zamówienia przez Kupującego pod warunkiem  nie zmieniania kosztów i terminu dostawy Produktu.
 8. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą dokonania pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności na zakupione towary.
 9. Odbierając przesyłkę , Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie ma uszkodzeń transportowych i opakowanie jest nienaruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Kupujący ma prawo do nie przyjmowania uszkodzonej przesyłki i jest zobowiązany do spisania stosownego protokołu, który powinien podpisać też kurier.
 10. Szczegółowe informacje i koszty na stronach internetowych Sklepu.
 11. Jeśli przesyłka, pomimo, że została opłacona nie zostanie odebrana przez kupującego i wróci do firmy Aleksander Nowak Oleje Roślinne Vis Natura ul. Świętego Walentego nr 54, 48-220 Łącznik, NIP: 7550000115 będzie przechowywana w siedzibie firmy przez 14 dni od zwrotu, a gdy do tego czasu nie zostanie wyjaśniony brak odbioru przez kupującego produkty z przesyłki zostaną przeznaczone do dalszej sprzedaży na podstawie dokumentu korygującego sprzedaż. Jeśli kupujący wyjaśni w terminie 14 dni od zwrotu brak odbioru przesyłki ponowne nadanie będzie możliwe po dokonaniu wpłaty kosztów kolejnej dostawy.

  Jeśli upłynie 14 dni od zwrotu ponowna wysyłka związana będzie z ponownym dokonaniem zakupu towaru.

§7 REKLAMCJA

 1. Sprzedający odpowiada wobec  Kupującego za niezgodność przesyłki z Zamówieniem.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności przesyłki z umową Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. 
 4. Reklamowany przedmiot Kupujący wysyła  przesyłką paczką ekonomiczną (Poczta Polska) bez pobrania.
 5. Otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzone będzie w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania Przesyłki przez Sprzedającego, na adres mailowy z Zamówienia.
 6. Sprzedający, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamacją, ustosunkuje się do niej i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, olej zostanie wymieniony na inny nie zawierającą wad. Jeśli nie będzie to możliwe Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny zakupu.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest zwrócić koszty przesyłki Kupującemu  przelewem lub przekazem pocztowym. 
 8. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem visnatura@wp.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 9. 9. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię oraz nazwisko;
  • nazwę użytkownika Allegro;
  • adres;
  • adres e-mail Kupującego;  
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji;   
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;   
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Adres do reklamacji
Aleksander Nowak Oleje Roślinne Vis Natura
ul. Podwale 20
55 – 002 Kamieniec Wrocławski

§8 ZWROT 

 1. Zgodnie z ustawą  dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (DZ. U. z dnia 31 marca 2000 roku) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania Produktu.
 2. Zwrot zakupionych przedmiotów może nastąpić pod następującymi warunkami:
  a) Zostaną zwrócone wszystkie materiały drukowane oraz oryginalne opakowanie produktu.
 3. Procedura zwrotu:

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć  Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:  visnatura@wp.pl. 

 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy  zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.omegasklep.pl ,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast  przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między  tymi dwoma przesyłkami).  

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt  odesłania Produktu do Sprzedawcy.

PODSTAWA PRAWNA : Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)  

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca  prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14  dniowego  zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014  r. poz. 827  umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą  konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem,  czyli  osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej  niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Adres do zwrotu
Aleksander Nowak Oleje Roślinne Vis Natura
ul. Świętego Walentego nr 54,
48-220 Łącznik

Pamiętaj, kupując na firmę pozbawiasz się praw konsumenta:

 • Gwarancji sprzedawcy (jedynie gwarancja producenta)
 • Prawa do odstąpienia od umowy

Podczas wysyłki są brane pod uwagę tylko i wyłącznie te dane, które zostały podane w formularzu dostawy. Zmiany dotyczące adresu wysyłki lub numeru telefonu wysłane na nasz adres mailowy nie będą brane pod uwagę.

Brak możliwości odbioru osobistego zakupionych w naszym sklepie produktów.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie, jakim jest to konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawartej między stronami.
 2. Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane, odsprzedawane ani też użyczane stronom trzecim.
 3. Z Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem www.omegasklep.pl/polityka-prywatności

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

§10 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system komputerowy, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarka Internetowa
   1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy 
   2. Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy
   3. Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy
   4. Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego teleinformatycznym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się: www.omegasklep.pl/polityka-prywatności

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.